Ostrzeżenie!

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń .

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Projekt rozporządzenia ws. pilotażu e-rejestracji

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Projektowane rozporządzenie określa zasady prowadzenia programu pilotażowego elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, którego celem jest dokonanie oceny efektywności nowego rozwiązania, jakie stanowi elektroniczna rejestracja centralna. W projektowanym rozporządzeniu elektroniczna rejestracja centralna definiowana jest jako proces realizowany przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu P1, obejmujący dokonanie przez świadczeniobiorcę zgłoszenia i przydzielenie mu terminu udzielenia świadczenia u wybranego świadczeniodawcy, a jeżeli przydzielenie terminu świadczeniobiorcy zgłaszającemu się po raz pierwszy na udzielenie świadczenia nie jest możliwe w momencie dokonania zgłoszenia – umieszczenie świadczeniobiorcy na centralnej liście oczekujących, na której znajduje się on do czasu otrzymania i zaakceptowania propozycji terminu udzielenia świadczenia. Proces ten obejmuje również także zmiany oraz rezygnacje w zakresie dokonanych zgłoszeń oraz ustalania terminu udzielenia świadczenia (§ 2 pkt 2 projektu rozporządzenia).

Wobec powyższego w ramach programu pilotażowego weryfikacji zostaną poddane przede wszystkim funkcjonalności wyszukiwania wolnych terminów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz dokonywania przez świadczeniobiorców zgłoszeń za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP), mechanizmy przydzielania świadczeniobiorcomterminów udzielenia świadczenia (w tym nowe rozwiązanie w postaci centralnej listy oczekujących), a także udostępnianie przez świadczeniodawców harmonogramów przyjęć do systemu P1 i prowadzenie ich w tym systemie. Realizatorzy programu pilotażowego będą mogli również korzystać z narzędzia informatycznego przeznaczonego do udzielania teleporad udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, zwaną dalej „Centrum e-Zdrowia”.

Programem pilotażowym elektronicznej rejestracji centralnej objęte zostaną świadczenia z zakresu kardiologii, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej, zwane dalej „świadczeniami”. Jego realizatorami będą mogli zostać świadczeniodawcy udzielający na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej „NFZ”, świadczeń z conajmniej jednego z tych zakresów, którzy zostali podłączeni do systemu P1, posiadają własne oprogramowanie umożliwiające obsługę skierowań w postaci elektronicznej, raportowanie zdarzeń medycznych oraz obsługują e-skierowania i raportują zdarzenia medyczne, a także zapewniające możliwość realizację elektronicznej rejestracji centralnej na świadczenia lub mają możliwość korzystania z aplikacji gabinet.gov.pl w celu realizacji elektronicznej rejestracji centralnej na świadczenia oraz gwarantują możliwość elektronicznej rejestracji centralnej na świadczenia przez nich udzielane. Ponadto, jak już wskazano, świadczeniodawcy ci będą zobligowani w ramach programu pilotażowego do udostępniania Centrum e-Zdrowia harmonogramów przyjęć w zakresie świadczeń, których dotyczy program pilotażowy, oraz ich prowadzenia w systemie P1 (§ 6 projektu rozporządzenia).

W ramach programu pilotażowego zostanie sprawdzony proces elektronicznej rejestracji centralnej na wskazane wyżej świadczenia, poczynając od zgłoszenia przez świadczeniobiorcę chęci uzyskania świadczenia, a kończąc na przydzieleniu takiemu świadczeniobiorcy konkretnego terminu udzielenia świadczenia u wybranego przez niego świadczeniodawcy. Wzwiązku z tym w ramach rozporządzenia przewidziano szczególne – wobec obowiązujących na gruncie ustawy – zasady wyboru terminu udzielenia świadczenia i jego przydzielania konkretnemu pacjentowi określone w § 8 projektu rozporządzenia. Oprócz zasad realizacji elektronicznej rejestracji centralnej do jej prowadzenia zastosowanie znajdą odpowiednio art. 19a ust. 1, 3, 4, 6-8, art. 20 ust. 1a, 2 pkt 3-6, ust. 2a-2ab, 2d, 4-6, 8a-9b, 10a-10f, 10g-14 oraz art. 23 ustawy (§ 8 ust. 1 projektu rozporządzenia).

Elektroniczna rejestracja centralna obejmie zarówno świadczeniobiorców zgłaszających się na udzielenie świadczenia po raz pierwszy, jak również kontynuujących leczenie. W przypadku świadczeniobiorców „pierwszorazowych” proces ten inicjować będzie zgłoszenie świadczeniobiorcy dokonywane za pośrednictwem IKP albo np. osobiście czy telefonicznieświadczeniodawcy, w tym nie tylko realizatorowi programu pilotażowego. Co istotne w zgłoszeniu świadczeniobiorca będzie mógł określić kryteria dotyczące w szczególności terminu udzielenia świadczenia lub realizatora lub realizatorów programu pilotażowego, u których chciałby uzyskać świadczenie. Na podstawie takiego zgłoszenia pacjentowi zostanie przyznany termin udzielenia świadczenia u wybranego realizatora programu pilotażowego, a w przypadku gdy w momencie zgłoszenia świadczeniobiorcy żaden wolny termin w harmonogramach świadczeniodawców biorących udział w programie pilotażowym nie będzie wolny, świadczeniobiorca zostanie umieszczony na centralnej liście oczekującychprowadzonej w systemie P1. Wówczas gdy tylko pojawi się wolny termin w harmonogramie przyjęć wybranego realizatora programu pilotażowego, świadczeniobiorca, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zostanie o nim poinformowany, a po akceptacji przedstawionej mu propozycji terminu zostanie on umieszczony w harmonogramie przyjęć konkretnego realizatora i na prowadzonej przez niego liście oczekujących na udzielenie świadczenia. W przypadku świadczeniobiorców kontynuujących leczenie to realizator programu pilotażowego, u którego jest kontynuowane leczenie, będzie wyznaczał świadczeniobiorcy termin udzielenia świadczenia wynikający z planu leczenia. Ponadto świadczeniobiorca otrzyma potwierdzenie o dokonaniu wpisu jego terminu w postaci powiadomienia w aplikacji mobilnej IKP lub w postaci wiadomości przekazanej na wskazany przez świadczeniobiorcę numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Termin planowanego świadczenia będzie dostępny także w IKP.

Ponadto w przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia albo zakończenia przez świadczeniodawcę wykonywania umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ponowne użycie skierowania w postaci elektronicznej na świadczenie umożliwiać ma co do zasady świadczeniodawca przez odpowiednią zmianę jego statusu w systemie P1. Jednakże w przypadku rezygnacji z udzielenia świadczenia dokonanej przez świadczeniobiorcę za pośrednictwem IKP czynność ta będzie realizowana przez system P1.

Termin udzielenia świadczenia będzie mógł podlegać zmianom zarówno ze strony świadczeniobiorcy, jak i świadczeniodawcy, a świadczeniobiorca będzie powiadamiany o tych zmianach analogicznie jak w przypadku przydzielenia mu terminu świadczenia. Zarówno harmonogramy przyjęć świadczeniodawcy, jak i centralnej lista oczekujących będą prowadzone z poszanowaniem zasad, które legły u podstaw obecnie stosowanych reguł określających kolejność udzielania świadczeń, tj. sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń. Zasady te będą mogły być weryfikowane bardzo szczegółowo i co do zasady w czasie rzeczywistym, gdyż świadczeniodawcy będą zobowiązani stale aktualizować harmonogramy przyjęć prowadzone w systemie P1.

Proponuje się, żeby program pilotażowy trwał od wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2022 r., a jego realizacja ma obejmować dwie fazy. Pierwszą z nich stanowić będzie etap przygotowania i realizacji programu pilotażowego, drugą – etap ewaluacji programu pilotażowego (§ 7 projektu rozporządzenia). Nabór do programu pilotażowego będzie prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń oraz średniej miesięcznej liczby świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1, udzielanych przez świadczeniodawcę w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r. lub obszaru zapewniającego koncentrację realizatorów programu pilotażowego na terenie jednego województwa. Tak określone warunki naboru pozwolą wziąć udział w programie pilotażowym zarówno podmiotom udzielającym dużej ilości świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 4 ust. 1, jak i mniejszym podmiotom udzielającym tych świadczeń na możliwie bliskim obszarze w ramach jednego województwa.

Za monitorowanie realizacji programu pilotażowego odpowiadać będzie Centrum e- Zdrowia. Z kolei oceny jego wyników dokona NFZ na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego programu pilotażowego opracowanego w oparciu o wskaźniki realizacji programu takie, jak liczba świadczeniodawców uczestniczących w pilotażu i korzystających z oprogramowania własnego lub aplikacji gabinet.gov.pl, a także liczba świadczeń udzielonych w ramach programu pilotażowego elektronicznej rejestracji centralnej (§ 11 i 12 projektu rozporządzenia). Po zakończeniu etapu realizacji programu pilotażowego realizator będzie zobowiązany udzielić świadczeń świadczeniobiorcom umieszczonym w ramach programu pilotażowego w prowadzonym przez niego harmonogramie przyjęć, zachowując kolejność zgłoszeń wynikającą ze centralnej listy oczekujących. Dodatkowo realizator będzie zobligowany do udzielania świadczeń również części świadczeniobiorców, którzy nie uzyskali terminu świadczenia w okresie trwania programu pilotażowego, ale znaleźli się na centralnej liście oczekujących. W tym celu realizator otrzyma odpowiednie informacje z Centrum e- Zdrowia (§ 13 projektu rozporządzenia).

Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy program pilotażowy, zostały uregulowane w § 9 projektu rozporządzenia. Realizatorzy programu pilotażowego będą otrzymywać co miesiąc ryczałt w odniesieniu do każdego ze świadczeń objętych programem pilotażowym i udzielanych przez nich w ramach tego programu. Wysokość tego ryczałtu uzależniona będzie od wykorzystywanego przez realizatora oprogramowania w celu dokonywania elektronicznej rejestracji centralnej (tj. od tego czy realizator korzysta z aplikacji gabinet.gov.pl czy też z własnego oprogramowania celem prowadzenia harmonogramów przyjęć w systemie P1), liczby świadczeń udzielonych przez realizatora programu pilotażowego w danym miesiącu jego udziału w programie pilotażowym oraz liczby miesięcy jego udziału w programie pilotażowym. Liczba świadczeń udzielonych w danym miesiącu przez realizatora programu pilotażowego w ramach realizacji tego programu ustalana będzie na podstawie informacji w tym zakresie zgromadzonych w systemie P1 i przekazywanych przez Centrum e-Zdrowia NFZ po zakończeniu każdego miesiąca trwania etapu realizacji programu pilotażowego, obejmujących również dane o zdarzeniach medycznych dotyczących tych świadczeń zaraportowanych przez realizatora programu pilotażowego do SIM.

Wejście w życie rozporządzenia planowane jest na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Wprowadzenie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia jest istotne ze względu na konieczność jak najszybszego zabezpieczenia sprawnej realizacji zaspokajania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Biorąc pod uwagę korzyści płynące dla obywateli zniezwłocznego wejścia w życie projektowanych przepisów, jak i brak jakichkolwiek zagrożeń, wynikających ze skróconego okresu vacatio legis, w ocenie projektodawcy zaproponowane rozwiązanie nie narusza przesłanki przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawnego.

ZOBACZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Liczba wyświetleń:

506

Skomentuj

12 września 2022 r. w Warszawie odbyło się wydarzenie pt.: „360 stopni wokół Systemu e-zdrowia”, podsumowujące realizację jednego z najważniejszych projektów CeZ - unijnego projektu informatycznego „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i...
15 września br. Podkomisja Sejmu RP ds. organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie obradowała m. in. na temat projektów opracowanych przez Uniwersytet Medyczny i SPSK1 w Lublinie. Na pytania członków Podkomisji odpowiadał prof. dr hab....
Sezon przeziębień tuż-tuż. Nie ma sensu, aby pacjent przychodził do przychodni i narażał się na ewentualną styczność z osobami chorymi, jeśli potrzebuje tylko przedłużenia terapii, np. lekiem stałym. Dlatego poinformuj swojego pacjenta, że e-receptę...
2-3 grudnia 2022r. Poznań 5 Forum Nowoczesnej Diabetologii odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2022 roku w Poznaniu. Tegorocznym motywem przewodnim spotkania będzie: „Certyfikat Umiejętności w Nowoczesnych Terapiach Cukrzycy”.Dynamiczny postęp w...